Back

ⓘ राजा
राजा
                                     

ⓘ राजा

राजा कुनै पनि देशको एउटा खाश ब्यक्ति हुन्छ, जो देश माथि राज गर्छ। अधिकांश देशहरूमा राजा वृद्ध भईसके पछि अथवा मरी सके पछि राजाको ज्येष्ठ पुत्रलाई राजा बनाईन्छ। राजाको पुत्रलाई युवराज अथवा राजकुमार पनि भनिन्छ त्यसै गरी राजाको पुत्रीलाई युवराज्ञी अथवा राजकुमारी भनिन्छ। राजाको पत्नीलाई रानी भनिन्छ। त्यसैगरि राजाको बाउलाई महाराजा अथवा महाराज भन्छन र राजाको आमालाई महारानी भन्छन।

                                     
 • ब र ट र ज ह न द धर मक मह क व य मह भ रत अन स र प ण डव पक षक परम व र ब द ध य द ध थ ए य ल ख अप र छ तप ई यसल ई बढ एर व क प ड य ल ई सह यत गर न सक न ह न छ
 • र ज यक र ज थ ए उन र ज क र ध चल लक छ र थ ए त यस ल स ज क गद द म क र ध चल ल पछ क र चल ल बस क थ ए र ज न गर जपछ खसप रद शम शक त श ल र ज क र चल ल
 • प र ण क कथ मह बल व बल र ज प र च न ह न द म थक प र ण क कथ अन स र एक द नव र अस र र ज थ ए र ज बल ह रण यकश प क पन त प रह ल दक न त र व र चनक
 • च प अङ ग र ज Cāpa खस र ज यक द स र र ज थ ए उन र ज न गर जक छ र थ ए न प लक मल ल र ज हर क स च D.R. Regmi 1965, p. 714. य ल ख अप र छ तप ई
 • र ज जनक Sanskrit: जनक, Khmer: Janak, Telugu: జనక డ Tamil: ஜனகன Thai: ชนก Chanok Malay: Maharisi Kala अथव Raja Janaka र ज जनक, rājā janaka
 • न प लक इत ह सम द ई पटक र ज ह न पह ल व यक त र न प लक अन त म श हव श य र ज पन ह न उन पर स थ त ल द ई पटक न प लक र ज भए तर न यत ल द व पटक द ल ल
 • र ज धनप ल थ न म रङ ज ल ल क कदम ह ग व स वड न म अवस थ त छ सदरम क म व र टनगर द ख कर ब क म प र वम रह क य क ष त र पर यटक य, ध र म क, स स क त क
 • रणबह द र श ह न प लक श हब श य र ज थ ए र ज प रत प श हक द ह न तपछ उनक अढ ई वर षक ब लक छ र रणबह द र श ह न प लक र ज भए उनक म त र ज न द रलक ष म ल
 • त र भ वन श ह न प लक आठ श हव श य र ज थ ए न प लक र ण श सन हट उनक ल ग य नल भ त र र पम र ण व र ध आन द लनल ई सहय ग गर क थ ए त यस क रमम र जगद द
 • न प लक र ज व स द ख स ल सम म न प लक श हव शक श सनहर थ ए अर थ त श हव श य र ज न प ल अध र ज यक र ष ट रप रम ख थ ए न प लक र ज श ह व शक
 • मह न द र व र व क रम श ह न प लक नव श हव श य र ज थ ए उनल व स च त र द ख व स म घ सम म न प लक र ज क र पम स व गर क थ ए उनल

Users also searched:

banarasi ishq status, banarasi ishq,

...
...
...