Back

ⓘ अनिल कपूर
                                               

हर्सवर्धन कपूर

हर्सवर्धन कपूर एक भारतीय चलचित्र क्षेत्रका अभिनेता हुन् । उहाँ अभिनेता अनिल कपूर सुनीता कपूरको पुत्र हुनुहुन्छ। अभिनय गर्नु अघि उनले अनुराग कश्यपको बम्बाई वेल्वेट्मा सहायक निर्देशकको रूपमा काम गरे ।

अनिल कपूर
                                     

ⓘ अनिल कपूर

अनिल कपूर भारतीय चलचित्र क्षेत्रका एक बहुप्रसिद्ध अभिनेता तथा चलचित्र निर्माता हुन् । उनको जन्म डिसेम्बर २४, सन् १९५६ मा भारतको मुम्बई सहरमा भएको थियो ।

                                     
  • हर सवर धन कप र एक भ रत य चलच त र क ष त रक अभ न त ह न उह अभ न त अन ल कप र र स न त कप रक प त र ह न ह न छ अभ नय गर न अघ उनल अन र ग कश यपक बम ब ई
  • स नम कप र अङ ग र ज ल प Sonam Kapoor जन म: ज न भ रतक म म बईम एक भ रत य चलच त र अभ न त र तथ प रस द ध अभ न त अन ल कप रक छ र ह न 2016
  • फ ल म म अम त भ बच चन, म ध र द क ष त, अजय द वगन, व द य ब लन, सन द ओल अन ल कप र ज य क श र फ, मन ज ब जप य र द प त नवल म ख य भ म क म छन य फ ल म मह भ रत
  • चलच त र ह यसक न र द शक एन. चन द र ह न यस चलच त रक कल क रहर : अन ल कप र म ध र द क ष त, अन पम ख र, चङ क प न ड मन द क न क रण क म र, स र श
  • ईश वर सन म बन क ह न द भ ष क चलच त र ह अन ल कप र सईद ज फर आश सचद व भ रत अचर कर सद श व अमर प रकर आग शम म जयश र गडकर व न द म हर ग लशन
  • अन न कप र भ रत य चलच त र क ष त रक एक अभ न त ह न Seasons India : : Star Directory - Profiles
  • न र म त एक आग म भ रत य ह न द भ ष क एक शन ह स य चलच त र ह चलच त रम अन ल कप र ज न अब र हम, इल य न ड क र ज, अरशद व रस प लक त सम र ट, क त खरबन द
  • बह न ख श र द ई स त न भ इ - बह न छन अभ न त अर ज न कप र र अ श ल कप र छन उन अभ न त अन ल कप र र सञ जय कप रक भत ज ह न उनल म म बईक ध र भ ई अम ब न
  • चलच त रम श ह द कप र तथ आल य भट ट म ख य क रद रम छन श ह द कप र आल य भट ट प कज कप र सञ जय कप र श ब न द द कर अ ज न स ख न सन ह कप र करण ज हर Shahid
  • ख न - ग तम कप र द प क प द क ण - व र न क ड क स ट ड यन प न ट - म र ग प त ड म पल कप ड य - कव त कप र ब मन ईर न - र ध र र ड कप र रणद प ह ड ड

Users also searched:

...