Back

ⓘ जगेडा
जगेडा
                                     

ⓘ जगेडा

जगेडा भन्ना संस्थाको नाफा वा मुनाफाबाट छुट्टाइएको रकम वा सो रकमबाट खडा गरेको कोषहरूलाई जनाउँदछ । जगेडा संस्थाको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नको लागि तथा भैपरि आउने दायित्वहरूको लागि मुनाफाबाट समायोजन गरी खडा गरिन्छ । जगेडामा रकम छुट्याउदा संस्थाको आन्तरिक वित्तीय क्षमता बढ्न जान्छ तर यसले शेयरधनीले लाभांशको रूपमा प्राप्त गर्ने रकममा कमि ल्याउँदछ तर जगेडाको रकममा शेयरधनीहरुकै हक अधिकार रहन्छ । जगेडा रकमलाई संस्थाको वासलातको पूँजि तथा दायित्व पक्षमा देखाइन्छ ।

                                     

1. जगेडाको प्रकारहरु

  • उठिसकेको जगेडा
  • उठन बाँकी जगेडा
  • आयगत जगेडाः आयगत आय वा मुनाफाबाट खडा गरिएको रकमलाई आयगत जगेडा भनिन्छ ।
  • पूँजिगत जगेडाः पूँजिगत आय वा मुनाफाबाट खडा गरिएको रकमलाई पूँजिगत जगेडा भनिन्छ ।
  • कानुनी जगेडाः कतिपय जगेडाको रकमहरु ऐनमा नै अनिवार्य रूपमा खडा गर्नु पर्ने भनि उल्लेख गरिएको तथा सोको प्रयोगमा समेत रोक लगाइएको हुन्छ, यस्तो जगेडालाई कानुनी जगेडा भनिन्छ । उदाहरणको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार खडा गर्नु पर्ने साधारण जगेडा तथा सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन अनुसार खडा गर्नु पर्ने जगेडा ।