Back

ⓘ इस्तानबुल
इस्तानबुल
                                     

ⓘ इस्तानबुल

इस्तानबुल टर्कीको सबैभन्दा ठुलो शहर हो साथै यो देशको सांस्कृतिक र आर्थिक केन्द्र पनि हो । यो विश्वको एउटा मात्र यस्तो शहर हो जुन दुई महादेशमा स्थित छ । इस्तानबुल प्राचिन कालमा तारीखे आलमको एउटा मात्र यस्तो शहर हो जुन तीन महान वंशको राजधानीको रूपमा रहेको थियो जसमा ३३० ई.पू. देखि ३९५ ई.पू. सम्म रोमन साम्राज्य त्यस्तै ई.पू. ३९५ देखि ई.पू. १४५३ सम्म बीजान्टिन साम्राज्य र अन्तमा ई.पू. १४५३ देखि ई.पू.१९२३ सम्म यो राज्य इतमानिया साम्राज्यमा सामेल थियो । ई.पू. १९२३ मा गणतन्त्र टर्कीको स्थापना पछि राजधानी अंकारा बनाइयो ।

                                     
 • र जध न र द स र सब भन द ठ ल सहर पन ह य भन द ठ ल सहरक र पम इस त नब ल रह क छ य सहरक न य नतम अवनत म टर फ ट रह क छ सन
 • त स र र जध न शहरक र पम स व गर कन स ट न ट न पल अग ड वर तम न - द न इस त नब ल स म र ज यक च थ र अन त म र जध न भय च थ र अन त म र जध न र
 • गर क छ जसल ई स म ह क र पम त र क ल जलस य ग भन न छ इस त नब ल य र प र एस य ल ई व भ जन गर न इस त नब ल द शक सब भन द ठ ल सहर ह जबक अन क र द शक र जध न
 • स म र ज य आजक टर क क न द रम रह क स म र ज य थ य अट मनक र जध न इस त नब ल थ य जसल ई प र व र मन श सन अवध म कन स ट य न प ल भन न थ य
 • क र यक ल ग प रस द ध छ न उनल आफ न अभ नयक स र व त ह न ह चलच त र म सन इस त नब ल ब ट गर क छ न स व त क जन म द ल ल म भएक ह उनल आफ न प र थम क
 • : इर कम अट मन स म र ज यक श सन - सन अट मन सरक रद व र इस त नब ल बगद द र लव न र म णक अध क र जर मन ल ई प रद न पश च म एस य म य र पल
 • त र क ल भ ष Türkçe  सह यत ज नक र व त र क च व इस त नब ल च र कच स İstanbul Türkçesi, त र क ल भ ष पर व रक सब भन द व य पक र पम प रय ग ह न
 • उल ल खन य व श वव य प स स क त क क न द रहर जस त स ल म न प स तक लय इस त नब ल र अजहर व श वव द य लय, क इर सह त नर थ क य र ल न व श वव द य लयल म र फ ल ई
 • 1993 Ho Chi Minh City, भ यतन म since 1977 Isfahan, इर न since 1999 इस त नब ल टर क since 1990 Kota Kinabalu, मल स य since 2017 Kotka, फ नल य न ड
 • समय क ष त रहर य ट स द ख य ट स ठ ल सहरहर ठ ल सहर क ष त रहर इस त नब ल मस क प र स लन डन म य ड र ड ब र स ल न स न ट प टर सबर ग र म बर ल न म ल न
 • 7003107700000000000 इस त नब लक एत ह स क क ष त रहर Turkey इस त नब ल स ट र इस त नब ल प र न त, टर क उ प N E
 • 7003107700000000000 इस त नब लक एत ह स क क ष त रहर Turkey इस त नब ल स ट र इस त नब ल प र न त, टर क उ प N E

Users also searched:

...
...
...