Back

ⓘ अङ्ग्रेजी व्याकरण
अङ्ग्रेजी व्याकरण
                                     

ⓘ अङ्ग्रेजी व्याकरण

व्याकरण भित्रका प्रमुख ८ पक्षहरू जसले एउटा वाक्यलाई पुर्णता दिएर अर्थपुर्ण बनाउछन।

 • preposition नामयोगी
 • verb क्रिया
 • adverb क्रिया विशेषण
 • conjunction संयोजक
 • adjective विशेषण
 • pronoun सर्वनाम
 • noun संज्ञा
 • interjection विस्मक

एउटा आधारभुत शब्दको संरचना

subject कर्ता + verb क्रिया + object वस्तु
                                     

1. pronouns सर्वनाम

Pronouns सर्वनाम कुनै पनि noun संज्ञा को सट्टा प्रयोग हुने शब्द हो।जस्तै: I म We हामी / हामीहरू

निश्चयवाचक सर्वनाम demonstrative pronouns

 • this यो
 • such यस्तो/यस्ता
 • that त्यो
 • these यी
 • those ती

अनिश्चयवाचक सर्वनाम indefinite pronouns

 • many धेरै
 • none कोही होइन
 • few केही
 • some केही
 • one कुनै एक
 • any कुनै
somebody कोही nobody कोही होइन anybody जोसुकै everybody प्रत्यक noone कोही होइन

सम्बन्धवाचक सर्वनाम relative pronouns

who जो whom जसलाई which जुन whose जसको that जो but तर as जस्तो
                                     

2. adjective विशेषण

adjective विशेषण ले noun र pronoun को अर्थ अझ स्पष्ट गर्दछ।

विशेषणको तुलना Comparasion

1) Positive degree सामान्य तह एउटा व्याक्ति, वस्तु र स्थानको बारेमा विशेषता थप्ने, जस्तै:

Ram is tall राम अग्लो छ Nepal is beautiful नेपाल सुन्दर छ

2) Comparative degree तुलनात्मक तह दुइटा व्याक्ति,वस्तु र स्थानको तुलना गर्ने, जस्तै:

China is bigger than India. चीन भारत भन्दा ठुलो छ Pokhara is more beautiful than Dhangadhi. पोखरा धनगभी भन्दा सुन्दर छ

3) Superlative degree उच्चतम तह दुइ भन्दा धेरै व्याक्ति, वस्तु र स्थानको तुलना गर्ने, जस्तै:

China is the most populous country in the world. चीन संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो Everest is the highest mountain in the world. सगरमाथा संसारकै सबभन्दा अग्लो शिखर हो
                                     

3. verb क्रिया

अङ्ग्रेजी व्याकरणमा verb क्रिया दुइ किसिमका छन 1) मुख्य क्रिया main verb 2) सहायक क्रिया auxiliary verb

मुख्य क्रिया main verb

कर्ताले गरेको काम लाई नै मुख्य क्रिया main verb भनिन्छ।काम गरेको समय tense को आधारमा क्रिया प्रयोग गरिने भएकोले अङ्ग्रेजी व्याकरणमा यसका ५ वटा रूप हुन्छन। मुख्य क्रिया नियमित V 2 र V 3 मा ed थपिने र अनियमित V 2 र V 3 मा ed नभएका गरी २ किसिमका छन।

नियमित क्रिया regular verb

                                     
 • स स क त व य करण स स क त भ ष ल ई श द ध तथ सहज तर क ल जन नक ल ग स स क त व य करणल ई अध ययन गर न अत य वश यक छ म ख यत व दक छ अङ ग मध य व य करणल ई
 • आध न क अ ग र ज वर णम ल म वट वर ण अक षर छन अङ ग र ज र मन ल प Roman Script म ल ख न छ
 • ल न गर न छ उनल न प लभ ष क व य करण प रथम पटक प रक श त गर गर न न प ल भ ष म व ज ञ न क र पल ल ख एक य पह ल व य करण थ य य ब ह क उनल न प ल भ ष
 • इत य द क क श अङ ग र ज न प ल शब दक श पह ल भ ग अङ ग र ज न प ल शब दक श द स र भ ग न प ल सज ल व य करण ओथ ल अन व द
 • छ प य नय श क ष ल ग भएपछ न प ल व य करण र अङ ग र ज ग र मरक छ ट ट प स तक थ एनन न प ल व य करण र अङ ग र ज ग र मर ध र आवश यक भएक ठ न उनल म
 • दक ष ण क र य र उत तर क र य म उच च रण, व य करण शब दगत भ न नत हर प इन छन दक ष ण क र य म अङ ग र ज भ ष हर ब ट शब दहर व क स ह द गएक प इन छन
 • गर न पर दछ बर ल, प र ड क ष णहर एटम, प र ड न त र, सरल म ध यम क व य करण अभ व यक त र अभ य स न प ल म स वयम भ क ठम ड तल ज प रक शन
 • अङ ग र ज शब दक श प ण ट र इबल र सर च एण ड ट र न ङ ग इन स ट ट य ट, जङ गलब त, एल. झ ब आ र ज य र आसप सक प रद शहर क एउट स न भ ल व य करण
 • न प ल भ ष क व य करण तय र गर भ रतक कलकत त ब ट न प ल भ ष म प रक श त गर एक थ ए त यस गर व स म ए. टर नब लल न प ल व य करण र शब द वल क
 • प रत य क श क ष क क र यक रम यसक स न अ श ह य नय स मग र शब द वल व य करण अङ कहर प रस त त गर द स र ह न छ पछ भ ज अल उद हरण, व य य म र पर क षण

Users also searched:

...
...
...